Repel fra SiCare 30ml - Glas Coating

filler

Pris:
179 DKK

Moms inkl

Beskrivelse

SiCARE REPEL ER EN MEGET STÆRK KERAMISK COATING TIL UDVENDIG BRUG PÅ ALLE OVERFLADER AF GLAS SAMT GLASERET KLINKER I FEKS. BADEVÆRELSER. KAN OGSÅ BRUGES PÅ BIL. FLY. BÅDE OG I HJEMMET.

OBS!!! FORDAMPER LYN HURTIGT SÅ FLASKEN MÅ ALDRIG STÅ ÅBENT OG PÅFØRING / AFTØRRING SKAL SKE PÅ CA 10 SEKUNDER.


INDHOLD: 30ml / sæt
PH TOLERANCE: 2-13
TYKKELSE: 1000NM pr. lag.
HOLDBARHED: > 2ÅR på sideruder / 12 måneder på forrude
CONTACT ANGLE: 110 GRADER
HÅRDHED: medium hård
FLASHTID: Ca. 10 sekunder ved 20 graders varme.
FORBRUG: 5 ml pr. m2
OPBEVARINGS STABILITET: 1 -2 år uåbnet, op til 6 mdr. åbnet

 

TRIN FOR TRIN GUIDE:

1: NYE RUDER: GÅ STRAKS VIDERE TIL TRIN 3!

2: BRUGTE RUDER: SKAL RENSES I BUND, EVT. MED GLAS POLISH FOR AT SIKRE OVERFLADEN ER HELT REN (ALM. GROV POLERMIDDEL KAN OGSÅ BRUGES)

3: SPRIT OVERFLADEN GRUNDIGT AF MED SICARE PREPARE FOR AT SIKRE 100% RENLIGHED.

4: RYST BLIDT FLASKEN INDEN BRUG

5: PÅFØR FÅ DRÅBER SICARE REPEL PÅ DEN MEDFØLGENDE APPLIKATOR OG PÅFØR ET TYNDT LAG PÅ ET MINDRE OMRÅDE A GANGEN MAKS. 20X20CM OG POLER STRAKS AF IGEN
MED EN REN MICROFIBER KLUD INDTIL RUDEN ER HELT REN.
DET ER YDERST VIGTIGT AT DETTE GØRES PRÆCIS SOM BESKREVET .

6: PÅFØRINGS TEMP. 10-30 GRADER. LUFTFUGTIGHED 30-80%

7: LAD COATINGEN HÆRDE I 24 TIMER - KØR FØRST I BILEN NÅR FULDE 24 TIMER ER GÅET, BERØR IKKE DEN BEHANDLEDE OVERFLADE FØR EFTER 24 TIMER. - COATINGEN ER GENNEMHÆRDET EFTER EN UGE, UDSÆT IKKE BILEN FOR VASK, VOKS ELLER KEMI DE FØRSTE 7 DAGE EFTER PÅFØRING.

ARBEJD I VENTILERET OMRÅDE, BRUG HANDSKER, PÅFØR IKKE I DIREKTE SOLLYS, OPBEVARES I ET MØRKT, TØRT OG KØLIGT OMRÅDE, OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

 

FAREMÆRKNING:

FARE

H225 Meget brandfarlig væske og damp
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen tæt lukket.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353 Ved kontakt med huden (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand
P305+P351+P338 Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp


Dette produkt indeholder :
Ethanol
CAS nummer 64-17-5. EC nummer 200-578-6. EC Index nummer 603-002-00-5 REACH nummer: 01-2119457610-43
Butanone
CAS nummer 78-93-3. EC nummer 201-159-0. EC Index nummer 606-002-00-3 REACH nummer: 01-2119457290-43

 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

AFHENTNINGS INFORMATION

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

Beregn Fragt

Vi tror du også kan lide disse

Recently viewed