FARE

H225 Meget brandfarlig væske og damp
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen tæt lukket.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353 Ved kontakt med huden (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand
P305+P351+P338 Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
Dette produkt indeholder :
Ethanol
CAS nummer 64-17-5. EC nummer 200-578-6. EC Index nummer 603-002-00-5 REACH nummer: 01-2119457610-43
Butanone
CAS nummer 78-93-3. EC nummer 201-159-0. EC Index nummer 606-002-00-3 REACH nummer: 01-2119457290-43