SiCare Ceramic Marine 100ml - keramisk Coating til Gelcoat

filler

Pris:
489 DKK

Moms inkl

Beskrivelse

Opnå Ekstraordinær Beskyttelse med SiCare Marine Coating!

Drømmer du om en båd, der altid skinner og er beskyttet mod elementerne? SiCare Marine Coating er din nøgle til en enkel og effektiv beskyttelse af din båd!

Avanceret Beskyttelse: Vores marine coating skaber en beskyttende hinde, der beskytter din båd mod alle slags vind og vejr. Med en tykkelse på 300-400 nm og en holdbarhed på over 12 måneder, kan du være sikker på, at din båd er godt beskyttet året rundt.

Brugervenlig Applikation: Med vores trin-for-trin guide er påføringen af SiCare Marine Coating en leg! Fra grundig rengøring med SiCare APC til påføring af coatingen med den medfølgende applikator - alt er enkelt og ligetil. Og med temperaturresistens op til >275°C og pH-tolerance fra 1-13, kan du stole på, at coatingen holder i alle forhold.

Optimal Effekt med Flere Lag: For at opnå den optimale beskyttelse anbefaler vi at påføre 2 lag. Vores trin-for-trin guide sikrer, at du får det bedste resultat hver gang. Og med opbevaringsstabilitet på 1 år uåbnet, kan du være sikker på, at coatingen er klar, når du har brug for den.

Komplet Beskyttelse i Hver Dråbe: SiCare Marine Coating er ikke kun en beskyttelse - det er en investering i din båds fremtid. Lad os hjælpe dig med at bevare skønheden og værdien af din båd i mange år fremover!

 


ARBEJD I VENTILERET OMRÅDE, BRUG HANDSKER, PÅFØR IKKE I DIREKTE SOLLYS, OPBEVARES I ET MØRKT, TØRT OG KØLIGT OMRÅDE, OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

FAREMÆRKNING:

FARE

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+310 I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en GIFTLINIEN eller læge
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i kemi deponi

Dette produkt indeholder Distillates (petroleum), hydrotreated light
CAS nummer: 64742-47-8. EC nummer 265-149-8

AFHENTNINGS INFORMATION

Vi tror du også kan lide disse

Recently viewed